Latest NewsSubsidie theater De Speeldoos in Vught voorlopig toegekend voor eerste drie maanden van dit jaar: 89.727 euro

VUGHT - Vorige maand besloot de gemeenteraad in Vught om de eindrapportage van het onafhankelijk onderzoek naar Theater de Speeldoos van bureau Berenschot ter kennisgeving aan te nemen. Politiek Vught wilde een streep onder het 'dossier Speeldoos' en een nieuwe start maken met heldere afspraken, nadat de voorbije jaren de verhouding stevig vertroebelde. Zowel de gemeente als Theater de Speeldoos maakten de afgelopen jaren fouten, maar het Vughtse theater kreeg de meeste kritiek te verduren. Met name de financiele verantwoording ...

Seniorenbus Vught biedt betaalbare bewegingsvrijheid en maakt het ouderen mogelijk andere mensen te ontmoeten.

VUGHT - Inzetten op preventie is een belangrijk speerpunt op de lokale sociale agenda in Vught. Op deze sociale agenda staan ook andere thema’s als vertrouwen in eigen kracht van mensen, armoedebestrijding en aandacht voor mantelzorgers. Dat preventie bovenaan de lijst staat is geen toeval. "We willen immers escalatie van problematiek voorkomen. Preventie is ook de goedkoopste oplossing: voorkomen is altijd beter dan genezen. Terecht dat ook de notitie ‘Alle kinderen kansrijk‘ van de kinderombudsman werd aangehaald", aldus D66 Vught ...

PvdA-Groenlinks in Vught wil overzicht van alle bouwplannen, zoals eerder afgesproken in kader van de Woonvisie

VUGHT - Het college van B en W in Vught zegt pas in het voorjaar van 2019 een nieuw Woningbouwprogramma aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen, vanwege ontwikkelingen op regionaal niveau en overleg met buurgemeenten. Het college is daarmee voornemens vier jaar lang geen programma aan de raad voor te leggen. Pvda-Groenlinks acht dat in strijd met afspraken die gemaakt zijn in het kader van de Woonvisie. "Kan het college toelichten waarom er geen nieuw uitvoeringsprogramma voor 2018 gepresenteerd kan ...

Inzicht gewenst in zorgval onder Vughtse ouderen en eventuele rol van de gemeente Vught

VUGHT - Er is sprake van een zogeheten 'zorgval' als ouderen met dementie worden ingeschreven bij een verpleeghuis. Door inschrijving wordt hun zorg niet langer betaald door de gemeente (Wmo) en de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) maar door het Rijk (Wet Langdurige Zorg). Deze verandering treedt al in werking op moment dat iemand op de wachtlijst wordt geplaatst, dus nog voor men daadwerkelijk verhuist. De vergoedingen vanuit het Rijk zijn minder uitgebreid dan via de gemeente, vanuit de Wmo en de Zorgverzekeringswet. ...

Verbeteringen, accommodatieplannen en energiebesparende samenwerking op sportpark Bergenshuizen in Vught-Zuid

VUGHT - Vorig jaar heeft de gemeenteraad in Vught een Integraalplan voor sportpark Bergenshuizen vastgesteld. Het plan bestaat uit een aantalprojecten. Eén daarvan is meer samenwerking tussen verenigingen op sportparkBergenshuizen. Die moet op verschillende manieren vorm krijgen, zo ook opgebied van energiemaatregelen. De Vughtse Energie Transitie (VET Vught) heeft eerdervan de gemeente Vught de opdracht gekregen tot het uitvoeren van een quickscan.Hierbij zijn MOP, Golf, JEEP, Tennisvereniging Bergenshuizen, Real Lunet enZwaluw V.F.C. betrokken. VET Vught heeft onder andere de wensen ...

Inwoners gemeente Vught bovengemiddeld tevreden over hun gemeente

Het tweejaarlijks onderzoek belicht de mate van tevredenheid van de burger over de onderwerpen woon- en leefklimaat (7,2), de gemeentelijke dienstverlening (7,0) en zorg en welzijn (7,1) scoren allen een dikke voldoende. De relatie van de gemeente met haar inwoners blijft daar wat bij achter, met een 6,4. Maar tegelijk kan vastgesteld worden dat op alle onderdelen Vught hoger scoort dan andere gemeenten van gelijke omvang. Deelnemers aan het onderzoek kregen de mogelijkheid aan te geven welke aspecten het zwaarst ...

Gemeente Vught blijft zich maximaal verzetten tegen iedere mogelijkheid voor een hotel nabij de IJzeren Man

VUGHT - De gemeente Vught blijft weigeren een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een ontheffing van het bestemmingplan "Buitengebied 2011" voor het realiseren van een in- en uitrit voor een horecagelegenheid nabij de IJzeren Man. Zonder in- en uitrit is een eventueel hotel niet bereikbaar. Door de curatoren van de boedel van de failliete G. Groenewoud zijn twee aanvragen ingediend. De eerste aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het bouwen van een horecagelegenheid (hotelkamers, restaurant en café). Deze ...

 College van B en W is mening dat Vught ondanks een achterstand op de goede weg is met de huisvesting van statushouders

VUGHT - De gemeente Vught had tot taak dit bijna voorbije jaar in totaal 36 statushouders te huisvesten, maar wist voor een 50-tal huisvesting te realiseren. Maar tegelijk had de gemeente Vught nog een achterstand goed te maken van het vorig jaar. "Als het gaat om de achterstand uit 2016, kunnen wij u melden dat deze is teruggelopen tot 15", aldus het college van B en W. "Dat betekent overigens niet, dat er ook daadwerkelijk 15 vergunninghouders in asielzoekerscentra wachten ...

Eerste zes aanvragen Vughtse Regeling (DVR) een feit, waarvan twee niet voldeden aan de gestelde voorwaarden

VUGHT - De Vughtse Regeling (DVR) is een gemeentelijk initiatief om Vughtse inwoners te helpen die in de problemen komen door de plannen aan spoor en weg. De Regeling bestaat uit twee delen: maatschappelijke voorzieningen, hulpverlening en ondersteuning door Wegwijs+. Maar ook een aankoopregeling, bedoeld als vangnet voor bewoners die door het (toekomstige) werk aan weg of spoor 'vast' zitten in hun woning. De gemeente koopt in dat geval de woning aan om deze uiteindelijk op enig geschikt moment weer ...

Volgend voorjaar meer duidelijk over (definitieve) ontwerp toekomstige N65; plan nu ter inzage en begin januari inspraakavonden

VUGHT - In de afgelopen jaren heeft de gemeente Vught samen met andere partijen hard gewerkt aan plannen om de leefbaarheid langs, de doorstroming van en de veiligheid op de N65 te verbeteren. Het voorontwerpbestemmingsplan van de gemeente Vught is nu gereed. Het plan maakt een verdiepte ligging van de N65 ter hoogte van de kruispunten Helvoirtseweg/John F. Kennedylaan (Craijenstein) en Martinelaan/De Bréautélaan mogelijk. Het kruispunt Vijverbosweg/Boslaan wordt voorzien van extra opstelstroken, zowel op de N65 als op de Vijverbosweg ...