Go Back

03/01/18

Omwonenden 32 nieuwe woningen in deelgebied Kamers-I in Stadhouderspark teleurgesteld in de gemeente Vught


VUGHT - De gemeenteraad in Vught heeft in juni 2016 bij de besluitvorming over de Woonvisie via een amendement bepaald dat op de 'locatie Kamers-1' in Stadhouderspark (Vught-Noord) 30 middeldure koop- en seniorenwoningen gebouwd kunnen worden. Het bestemmingsplan is op een beperkt aantal punten de voorbije tijd nog gewijzigd. Zo ziet de gemeente Vught uiteindelijk mogelijkheden voor een tweetal extra woningen waarmee het totaal op 32 woningen komt. Provincie, Veiligheidsregio en het Waterschap zijn al akkoord. Vanuit de omwonmenden kwamen wel 11 bezwaren (zienswijzen) die zich richten op met name de verkeersontsluiting via de Louise de Colignylaan. Daarnaast zijn er bezwaren geuit over het soort woningen, de parkeernorm, het beeldkwaliteitsplan en het uitzicht op de carports.

Als gezegd staat de verkeersontsluiting voor de beoogde 32 woningen (langs de Postweg) meest ter discussie. De Postweg is een zogeheten Gebiedsontsluitingsweg (GOW) binnen de bebouwde kom waar ten hoogste 50 km/uur is toegestaan. Het beleidsuitgangspunt voor een dergelijke weg is zo min mogelijk directe aansluitingen. De wens van de bewoners is volgens B en W hiermee in strijd. Daarnaast is het voorgestelde alternatief (een rechtstreekse aansluiting op de parallelweg) relatief dicht gelegen op een reeds bestaande aansluiting met als verwacht gevolg potentiele conflictsituaties en verwarring, waardoor de verkeersveiligheid verslechtert. Van onevenredige verkeersintensiteit en/of verkeersonveiligheid op de gekozen ontsluitingsweg is wat B en W betreft geen sprake. Reden voor het Vughtse college te besluiten "...de woningen in het Deelgebied Karners I blijvend te ontsluiten via de Louise de Colignylaan".

Om de bewoners toch nog enigszins in hun bezorgdheid tegemoet te komen wordt de parallelweg eenrichtingsweg gemaakt. Hiermee wordt het aantal extra verwachte vervoersbewegingen met de helft teruggebracht. Over de voorgenomen verkeersontsluiting heeft na het collegebesluit nog tweemaal ambtelijk overleg plaatsgevonden met een aantal van de bezwaarmakers. In deze gesprekken hebben de bezwaarmakers de gemeente Vught duidelijk gemaakt "...teleurgesteld te zijn dat met hun bezwaren onvoldoende rekening wordt gehouden". Eventueel rest nog slechts een gang naar de Raad van State.

Omwonenden 32 nieuwe woningen in deelgebied Kamers-I in Stadhouderspark teleurgesteld in de gemeente Vught


Written by: Harrie van Vugt
Share this news: