Go Back

05/01/18

Gemeente Vught hecht binnen de bebouwde kom aan geluidsschermen van maximaal 1,5 meter hoog langs N65


VUGHT - In verband met de aanpak van de N65 en het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) is de 'Gebiedsvisie N65 West' in 2017 vastgesteld. Deze bevat onder andere ambities ten aanzien van geluidschermen langs de N65. Het gaat dan om het vdeel N65 binnen de bebouwde kom van Vught en het deel door het Vughtse buitengebied, richting Helvoirt/Haaren. Uit recente onderzoeksresultaten blijkt dat in het buitengebied op twee locaties sprake kan zijn van schermen die akoestisch en financieel doelmatig zijn. De wens is om aan te sluiten bij het beeld van de Napoleonsroute, om de boomstructuren met doorzichten te behouden, landgoederenstructuur door te trekken en door een open karakter goed zicht op Vught te houden. Eventuele schermen zorgen echter voor barrièrewerking. Daarom is in de Gebiedsvisie gekozen voor schermen met een maximale hoogte van 1,5 meter, bij voorkeur een aarden wal van 1 meter hoog met daar bovenop 0,5 meter scherm. Dat zou moeten gaan gelden voor het deel van de N65 binnen de bebouwde kom van Vught.

"Dat zou kunnen betekenen dat buiten de bebouwde kom (richting Helvoirt/Haaren) schermen gerealiseerd kunnen worden die hoger zijn dan wat in de Gebiedsvisie N65 West als wenselijk is aangegeven", aldus B en W in Vught. Maar het ruimtelijk beeld dat de gemeente wil behouden geldt wat Vught betreft niet alleen de bebouwde kom maar ook voor het deel van de N65 dat in het buitengebied ligt. Aan de gemeente Vught de schone taak om te zorgen dat de geluidbelasting bij woningen langs de N65 onder de wettelijke grenswaarden blijft. Indien schermen onvoldoende bescherming tegen geluid bieden moeten er mogelijk maatregelen aan de gevel uitgevoerd worden. Kosten van geluidsmaatregelen komen voor rekening van RWS. Er heeft met de direct belanghebbenden inspraak plaatsgevonden. Deze bewoners hebben aangegeven geen voorstander van hoge schermen te zijn en kunnen instemmen met de Gebiedsvisie. Zij geven in principe de voorkeur aan gevelmaatregelen mits deze niet een te grote impact hebben op aanpassing aan de woning. Gezien de planning en uitwerking van de N65 en keuze van maatregelen dient een aangepaste visie al in februari aan Rijkswaterstaat (RWS) aangeboden te worden.

Reden voor B en W om een raadsvoorstel hieromtrent voor op 8 februari 2018 te agenderen. Bij het bepalen van definitieve maatregelen kan overigens blijken dat bij enkele woningen andere hoogten dan benoemd in Gebiedsvisie N65 West nodig blijken. De Minister kan in een dergelijke situatie voor betreffende woning(en) van de visie afwijken, waardoor er toch hogere schermen gerealiseerd zouden kunnen worden, zo laat het Vughtse college van B en W op voorhand aan de gemeenteraad weten. Als wordt vastgesteld dat schermen van maximaal 1,5 meter onvoldoende effect opleveren in de omgeving dan bestaat er ook een mogelijkheid geen schermen te realiseren. De benodigde aanpassing van de Gebiedsvisie is al afgestemd tussen gemeente Vught en de andere partners als RWS en de Provincie. Na aanpassing van de 'Gebiedsvisie N65' wordt deze nog via het Klaverblad, een nieuwsbrief en de website van de gemeente Vught gecommuniceerd.

Gemeente Vught hecht binnen de bebouwde kom aan geluidsschermen van maximaal 1,5 meter hoog langs N65


Written by: Harrie van Vugt
Share this news: